Atelier 3A
Künstlerporträt

Peter FUCHS

"IT'S JUST AN INSIDE EASINESS,
I GUESS..."
Zeichnungen

Vernissage: 15.12.1998, 19.00 Uhr

Performance von Clemens Aap Lindenberg

Ausstellungsdauer: 16.12.1998 bis 28.2.1999

GALERIE CAF╔
1070 Wien, Lerchenfelderstra▀e 9-11

 Retour zu ABC / ATELIER